Värt att besöka

SUF Södertörns stadgar

1. ALLMÄNT
Mom 1. SUF Södertörn är en självstyrande klubb som är en del av den landsomfattande federationen Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF).
Mom 2. SUF Södertörn ger SUF:s stadgar och principförklaring sitt fulla stöd.
Mom 3. SUF Södertörn har halvön Södertörn som sitt huvudsakliga verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet innefattar främst kommunerna Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn och
Tyresö.
Mom 4. SUF Södertörns budget- och verksamhetsår sträcker sig mellan två halvårsmöten, det vill säga normalt ett halvår.
Mom 5. Stadgeändringar får endast göras på halvårsmöte eller på extra halvårsmöte.
Mom 6. SUF Södertörn är partipolitiskt obundna.
Mom 7. SUF Södertörn motsätter sig alla former av förtryck. Detta gäller när vi uttalar oss såväl offentligt som internt.

2. UPPGIFT
SUF Södertörns uppgift är:
- att ge medlemmarna möjlighet att aktivt tillsammans agera mot orättvisor.
- att ge medlemmarna möjlighet att ha kul tillsammans.
- att i enlighet med SUF:s principförklaring kämpa för förverkligandet av det klasslösa samhället.

3. MEDLEMSKAP
Mom 1. En person som söker medlemskap i SUF Södertörn får det genom att först skriftligen eller muntligen kontakta SUF Södertörn, och sedan bli invald på medlemsmöte. Dock rekommenderas
närvaro på två möten och två aktiviteter.
Mom 2. Rätt till medlemskap äger alla som erkänner SUF Södertörns stadgar, SUF:s principförklaring och SUF:s stadgar, är mellan 16 och 26 år gammal, har betalat medlemsavgiften och blivit invald i klubben.
Mom 3. SUF Södertörn har en medlemsavgift baserad på medlemmarnas förmåga att betala, dock minst 100 kronor per halvår. Uppskov eller avskrivning kan beviljas på ett medlemsmöte.
Mom 4. Medlem som motverkar SUF Södertörns uppgift och verksamhet, uppför sig opassande, begår allvarligt stadgebrott eller är inaktiv under 5 möten utan förklarliga skäl till sin inaktivitet kan uteslutas på efterföljande medlemsmöte. Uteslutning kan ej överklagas, dock kan utesluten medlem ansöka om nytt medlemskap.
Mom 5. Utträde ur SUF Södertörn sker på medlems egen skriftliga eller muntliga begäran.

4. MEDLEMSMÖTEN
Mom 1. Medlem i SUF Södertörn har tillträde till, samt yttranderätt och rösträtt vid alla SUF Södertörns medlemsmöten. Tillträde, yttranderätt och rösträtt kan av mötet beviljas utomstående, detta skall tas upp i början av varje möte. Undantag får ske vid utröstning av medlem med skäl av punkt 3 mom. 4.
Mom 2. Medlemsmöte äger rum minst varannan vecka. Medlemsmöte kan besluta om att ställa in nästa medlemsmöte, samt kalla till extra medlemsmöte.
Mom 3. Beslut på medlemsmöten tas genom 2/3 majoritet men konsensus eftersträvas.
Mom 4. Medlemsmöte kan fatta beslut om att ha ett extra halvårsmöte.
Mom 5. Medlemsmöte är underställt beslut fattade av halvårsmöte.
Mom 6. I dagordningen till varje medlemsmöte skall följande fasta punkter tas upp:
a) Val av ordförande och sekreterare.
b) Redovisning av ekonomin.
c) Redovisning av inkommen mail och post.
d) Rapporter från klubbaktiviteter sedan det senaste medlemsmötet.
Mom 7. Hemlig omröstning skall användas om någon medlem kräver det.
Mom 8. I slutet av varje medlemsmöte väljs en ny sekreterare för klubben fram till nästa medlemsmöte eller halvårsmöte.

5. HALVÅRSMÖTEN
Mom 1. Medlem i SUF Södertörn har tillträde till, samt yttranderätt och rösträtt vid alla SUF Södertörns halvårsmöten. Tillträde, yttranderätt och rösträtt kan av mötet beviljas utomstående, detta skall tas upp i början av varje möte. Mom 2. Halvårsmöte äger rum minst två gånger per år. Halvårsmöte har beslutanderätt i alla frågor som hänvisats till halvårsmöte. Medlemmarna skall kallas till halvårsmötet senast två veckor innan mötet.
Mom 3. Beslut på halvårsmöten tas genom 2/3 majoritet men konsensus eftersträvas.
Mom 4. På halvårsmötet skall bland annat följande behandlas:
a) Val av kassör.
b) Val av kontaktperson.
c) Val av webbansvarig.
d) Kassör redogör för ekonomin under det gångna halvåret.
e) Antagande av verksamhetsberättelse för det gångna halvåret.
f) Ansvarsfrihet för förtroendevalda.
Mom 5. Hemlig omröstning skall användas om någon medlem kräver det.
Mom 6. I slutet av halvårsmötet väljs en ny sekreterare för klubben fram till nästa medlemsmöte eller halvårsmöte.

6. ANSVARSOMRÅDEN
Mom 1. Sekreterarens uppgift är:
- att hålla kolla på och uppdatera medlemsregistret.
- att se till att protokoll, viktiga papper med mera sparas, sorteras och finns tillgängliga för alla
medlemmar.
- att se till att alla nödvändiga papper finns på plats vid medlemsmöten.
Mom 2. Kassörens uppgift är:
- att sköta in- och utbetalningar som klubben beslutar om.
- att ansvara för klubbens kassa samt bokföring.
- att inför varje halvårsmöte framställa en ekonomisk rapport över klubbens verksamhet under det gångna halvåret.
- att se till att medlemmarna betalar medlemsavgiften.
Mom 3. Kontaktpersonens uppgift är:
- att informera de andra medlemmarna om inkommen mail och post.
- att skicka information till nya och intresserade personer som kontaktar oss.
- att skicka ut mail om kommande aktiviteter till alla medlemmar och sympatisörer.
- att ansvara för att i största möjliga mån vända sig till medlemsmöte innan den svarar på mail, dock får undantag göras om tid inte finns, i vilket fall svaret skall presenteras på nästa medlemsmöte.
- att vara klubbens kontaktperson gentemot SUF:s samordningsgrupp (SOG).
Mom 4. Webbansvariges uppgift är:
- att ansvara för samordningen av medlemmars texter, rapporter med mera för publicering på klubbens hemsida.
Mom 5. Alla förtroendevalda är underställda beslut av medlemsmöte.
Mom 6. Om någon förtroendevald väljer att lämna eller blir utesluten ur klubben eller av annan anledning inte kan fortsätta med sitt förtroendeuppdrag skall en ny person väljas till posten på nästa
medlemsmöte.

7. KLUBBENS UPPLÖSANDE
Mom 1. SUF Södertörn kan lösas upp genom att ett sådant beslut tas med 2/3 majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, eller om det inte finns några medlemmar kvar.
Mom 2. Om SUF Södertörn läggs ner tillfaller dess egendom närmaste LS av SAC till dess att en ny SUF-klubb bildas. Ekonomiska tillgångar tillfaller SOG av SUF.